Information fra bestyrelsen i AB/Sønderris

 

Kære Beboere.

Da kreditforeningerne nu på lige fod med bankerne har mulighed for at yde 30 års lån til andelshavere med op til 100 % af andelsværdien, har Nykredit tilbudt at holde et informationsmøde i deres lokaler om fordele og besparelser i forhold til banklån. Interesserede bedes afkrydse deres svar på talonen.

Pr. 1. juli 2010 skal et gyldigt energimærke foreligge, før en bolig kan sættes til salg hos en ejendomsmægler. Energimærkets gyldighedsperiode er som udgangspunkt 10 år.

Det er foreningen, som skal betale for energimærkningsrapporten. Ved overdragelser er det andelshaveren, som skal sørge for, at køber får en kopi af rapporten, inden endelig aftale indgås. Det er dog foreningen, som skal sørge for, at den bliver udarbejdet. Derfor vil det være i strid med lovgivningen at pålægge sælger udgiften til energimærkningen.

Energimærkning kan ske uden bygningsgennemgang, hvis det er et enfamilieshus, som er max. 25 år gammelt, og hvor ejeren erklærer, at der ikke er lavet bygningsændringer, som væsentligt forringer bygningens energimæssige ydeevne. Honoraret må ikke være højere end kr. 1000 inkl. moms pr. bygning/andel.  

Ved etagebyggeri og bygninger over 25 år skal der altid foretages en bygningsgennemgang i forbindelse med energimærkning.

Energimærkningskonsulenternes honorar fremgår af bek. nr. 60 af 27. januar 2011. Priserne er inklusive alle omkostninger. Honorarer pristalsreguleres én gang årligt hver 1. januar.

Ved fritlæggende enfamiliehuse, række-, kæde eller dobbelthuse med lodrette skel mellem enhederne må der pr. 1. januar 2011 ikke opkræves højere honorarer end følgende:

1) Under 100 m2: Maksimalt kr. 5.526 inkl. moms.

2) 100-199 m2: Maksimalt kr. 6.079 inkl. moms.

Da vi har fået et yderst fordelagtigt tilbud på energirapporterne med bygningsgennemgang på kr 30.800 incl. Moms, og derved sparer adskillige tusinde kroner, vil vi derfor bede samtlige andele om at aflevere deres telefonnumre til bestyrelsen, så konsulenten har mulghed for at aftale tid til en energigennemgang af din/jeres bolig..

Foreningens hjemmeside www.absoenderris.dk , som hovedsagelig har været brugt i forbindelse med vores petanque turneringer. Det er meningen, at vi  fremover også vil benytte denne side til at bringe informationer fra bestyrelsen og samtidig modtage mails fra andelshaverne. Hvis dette har interesse, vil vi bede jer om at påføre e-maliadressen på afleveringstalon’en

 

 

 

Vi er nu nået til det tidspunkt på året, hvor vi så småt skal til at tænke på vinteren, og i den forbindelse har kent mulighed for at skaffe strøsalt til en aldeles fordelagtig pris.

 Tør/grov vejsalt i pose med 25 kg  kr 20,00 max 3 poser pr andel

Nedenstående talon bedes afleveret til Kent i nr 155 senest torsdag den 27. oktober

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg /vi vil gerne deltage i et møde med Nykredit om information om lån.   

Sæt kryds__________________

 

I forbindelse med udfærdigelse af energimærkningsrapporten oplyser jeg/vi hermed mit/vores

telefon nummer:____________________

 

Jeg/vi vil gerne modtage informationer fra bestyrelsen via E-mail og min/vores E-mail adresse

er:___________________________________

 

Jeg/vi ønsker at købe antal ______________ sække  a kr. 20, 00 i alt kr.:__________ Beløbet

afleveres sammen med denne talon til Kent i nr 155