Vedtægter

NAVN OG FORMÅL.

§ 1.

Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN SØNDERRIS.

Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune.

§ 2.

Foreningens formål er at drive ejendommen matr. nr. 1 gæ Sønderris, Guldager sogn,

som en andelsboligforening.

MEDLEMMER

§ 3.

Alle, som er medejer af en bolig i Andelsforeningen Sønderris er automatisk medlem af denne og har bopælspligt

jf. dog § 9.

INDSKUD, HÆFTELSE OG ANDEL

§ 4.

Medlemmerne hæfter alene med deres foreningsindskud, der indgår i foreningens formue, som ansvarlig

kapital og ikke forrentes.

Et medlem eller hans bo hæfter, indtil ny andelshaver har overtaget boligen og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

§ 5.

Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud.

Andelene i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution.

De kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i § 12 – 18.

For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, skal bestyrelsen udstede et nyt, der skal antyde, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

BOLIGAFGIFT

§ 6.

Størrelsen af boligafgiften fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen.

Størrelsen af fællesudgiften (som er ens for alle andele uanset størrelse) fastsættes af generalforsamlingen

efter indstilling fra bestyrelsen.

VEDLIGEHOLDELSE

§ 7.

En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra vedligeholdelse af centralvarmeanlæg og fælles forsynings- og afløbsledninger. Se vedtaget vedligeholdelsesplan.

En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse , som skyldes slid og ælde.

En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde det til boligen knyttede haveareal. Generalforsam-lingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelse af havearealet og for fælles eller egne hegn.

En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige vedligeholdelsesarbejder,

som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaveren.

Såfremt andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen, af forsikringsmæssige årsager, kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige ved lige-

holdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til

ophør med 3 måneders varsel jfr. § 20 eller andelsforeningen kan få det misligeholdte udført på andelshaverens

regning.

Generalforsamlingen kan beslutte, at der ved udførelse af vedligeholdelses- eller forbedringsarbejder skal være

mulighed for at gennemføre fællesarbejde. Ved beslutning om fællesarbejde skal generalforsamlingen vedtage et

tillæg til boligafgiften, som et engangsbeløb, der skal betales af de andelshavere, der ikke deltager i fællesarbej-

det eller ikke yder en efter bestyrelsens skøn tilfredsstillende arbejdsindsats. Engangsbeløbet kan højst udgøre andelshaverens del af den besparelse, der kan opnås ved fællesarbejde. For at kunne opkræve beløbet skal der

være mulighed for skriftlig tilmelding til "GRØN DAG". For manglende deltagelse opkræves det beløb, der er vedtaget på generalforsamlingen.

FORANDRINGER

§ 8.

En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer inde i boligen, med mindre forandringen er anmeldt skriftligt for bestyrelsen senest 3 uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske inden 3 uger efter anmeldelsen, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes,

indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller der er fastslået, at indsigelsen var uberettiget. Omstående

gælder dog ikke for småforandringer.

En andelshaver er ikke berettiget til at foretage væsentlige forandringer af boligens ydre eller af redskabsskure

og carporte eller til at opsætte eller ændre hegn, med mindre bestyrelsen inden arbejdets iværksættelse har

godkendt forandringen. Bestyrelsen kan nægte at godkende en anmodning om omforandring, såfremt bestyrel-sen skønner, at forandringen vil være uhensigtsmæssig eller skønnes at ville stride mod andre andelshaveres

interesser.

Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgiv-

ningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter.

Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde

hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal til-

ladelse desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes.

UDLEJNING M.V.

§ 9.

En andelshaver kan udleje eller udlåne sin bolig i indtil 2 måneder. Herudover kan en andelshaver kun udleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, jvf. lovgivningen

I begge tilfælde kan bestyrelsen forlange, at der stilles sikkerhed for betaling af boligafgiften og fællesudgifter

i en periode op til 6 måneder.

HUSORDEN.

§ 10.

Generalforsamlingen kan fastsætte regler for husorden.

OVERDRAGELSE AF ANDELEN.

§ 11.

Ønsker en andelshaver at fraflytte sin lejlighed, er pågældende berettiget til at overdrage sin andel, idet bestyrelsen dog skal godkende den nye andelshaver, Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives.

OVERDRAGELSESSUM.

§ 12.

Ved overdragelse af en andel må prisen ikke overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i boligen og dens vedligeholdelsestand med rimelig kan betinge.

Ved opgørelse af foreningens formue ansættes ejendommen ved generalforsamlingsbeslutning til et af følgende tre værdier:

a) Anskaffelsesprisen.

b) Handelsværdien som andelsbolig under forudsætning af, at køber overtager indestående prioriteter og betaler den resterende købesum kontant.

c) Ejendomsværdien ved den seneste almindelige vurdering eller årsomvurdering med tillæg

af værdien af forbedringer, der er udført på ejendommen efter vurdering, og med et procent-

tillæg til ejendomsværdien for den værdistigning, der har fundet sted siden vurderingen.

Procenttillægget fastsættes af boligministeren på grundlag af udvikling i værdiansættelse ved

de to seneste almindelige vurderinger og under hensyn til den forventede videre udvikling i

priserne på andelsboliger.

Generalforsamlingsbeslutningen er bindende, selv om en højere pris kunne opnås.

Ved opgørelsen må værdien af andelen i foreningens formue ikke medregnes med et højere beløb end det, der følger af foranstående beregning.

Værdien af forbedringer i boligen ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag for eventuel værdiforringel-

se på grund af alder og slidtage.

§ 13.

Bestyrelsen fastsætter prisen for forbedringer, udbygning, inventar og løsøre på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.

Såfremt den fraflyttede andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer,

inventar og løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsesstand, vurderes

disse ved syn og skøn foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. Parterne

udpeger i forening en skønsmand. Såfremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skønsmanden af

boligretten.

Skønsmanden skal ved besigtigelse af boligen indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelse

og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering

er bindende for såvel andelshaver som bestyrelse. skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttede andelshaver og foreningen eller eventuelt pålægges det den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til, hvem af parterne, der har fået medhold i skønnet.

FREMGANGSMÅDEN

§ 14.

Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af andelsforeningens vedtægter til køberen samt

andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget, en opstilling af købesummens beregning med specifika-

tion af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Sælgeren skal endvidere inden aftales indgåelse

skriftligt gøre køberen bekendt med indholdet af bestemmelserne om prisfastansættelsen om adgangen til at

hæve aftalen eller kræve prisen nedsat samt bestemmelserne om straf i lov om andelsboligforeninger og andre

boligfællesskaber.

Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale. Bestyrelsen kan forlange, at overdragelses-

aftalen oprettes på en standardformular. Overdragelsesaftalen forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse efter stk. 3.

Bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat og en eventuel overpris tilbagebetalt, såfremt prisen overstiger,

hvad der er tilladt.

Overdragelsessummen skal indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender udbetaler resten

til den fraflyttende andelshaver. Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til

at tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for dennes forpligtelser.

Såfremt den fraflyttende andelshaver har finansieret sit køb og/eller udbygning af andelen gennem låneoptagelse

i et pengeinstitut, og bestyrelsen har fået skriftligt underretning herom, skal bestyrelsen dog være pligtig til at

indbetale det overskydende beløb direkte til pengeinstituttet, hvorefter dette udbetaler et eventuelt overskydende

beløb til den fraflyttende andelshaver.

Inden køberens overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen gennemgå boligen for

at konstatere eventuelle mangler ved lejlighedens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og

løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen.

§ 15.

Har andelshaveren ikke, inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig, indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel

og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 14.

§ 16.

En andelshaver er uden fraflytning af boligen berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et husstandsmedlem. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen idet dog nægtelse af godkendelse skal begrundes skriftligt.

DØDSFALD

§ 17.

Dør andelshaveren, har ægtefællen eller et husstandsmedlem ret til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen. Overtagelse af andelen skal ske senest 3 måneder efter dødsfald. I modsat fald bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelse skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 14.

SAMLIVSOPHÆVELSE

§ 18.

Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, som efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen.

OPSIGELSE

§ 19.

Andelshaverne kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i § 11 – 18 om overførsel af andel.

EKSKLUSION

§ 20.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe hans brugsret til ophør i følgende tilfælde:

1. Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud, og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb

senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet.

2. Når et medlem er i restance med:

a) Boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne.

3. Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt.

4. Når et medlem groft og gentagne gange tilsidesætter eller overtræder andelsboligforeningens

vedtægter og husorden.

En eventuel eksklusion efter pkt. 3 eller 4 skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst

2/3 af de tilstedeværende skal stemme for en eksklusion for at denne er gyldig. Det er ligeledes en forudsætning,

at de som stemmer for en eksklusion skal udgøre mindst halvdelen af andelshaverne.

Efter eksklusionen kan bestyrelsen disponere efter reglerne i § 15.

GENERALFORSAMLINGEN

§ 21.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Bestyrelsens beretning.

2. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning

samt godkendelse af årsregnskab og værdiansættelse.

3. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring

af boligafgiften.

4. Forslag.

5. Valg.

6. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne af foreningen eller revisor forlanger det med angivelse af dagsorden.

§ 22.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i ind-

kaldelsen, eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort

bekendt med, at det kommer til behandling.

Adgangen til generalforsamlingen har enhver andelshaver og dennes myndige husstands medlemmer. Revisor

samt repræsentant for andelshaverne har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

Hvert andel giver en stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til et myndigt husstandsmedlem.

§ 23.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør, vedtægtsændringer, eksklusion, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning. Dog skal mindst 1/5 af foreningens medlemmer være til stede.

Forslag om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør, vedtægtsforandringer, salg af fast ejendom

eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede på generalforsamlingen; men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange,

der er mødt.

§ 24.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Sekretæren protokollerer det på generalforsamlingen passende.

Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen.

§ 25.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen; men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Generalforsamlingen vælger desuden en suppleant.

Som bestyrelsesmedlem og suppleant kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges en person fra hver husstand.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsessuppleanten vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling

til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg at et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun for den resterende del af fratrådtes valgperiode.

§ 26.

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i tilfælde af hans forfald af næstformanden, så ofte der måtte være anledning hertil, samt når et medlem af bestyrelsen begærer det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er tilstede.

Beslutning træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. Står medlemmerne lige, afgør formandens eller i tilfælde af hans forfald, næstformandens stemme udslaget.

§ 27.

Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

REGNSKAB OG REVISION

§ 28.

Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af revisor og hele bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår i forbindelse med årsregnskabet hvilken metode, der skal anvendes ved fastansættelse af andelens værdi samt hvilken værdi andelene herefter skal have. Som note til årsregnskabet oplyses generalforsamlingens beslutning om andelens værdi og om hvilken metode, der er anvendt ved fastansættelsen.

Bestyrelsen udarbejder en beregning af andelens forventede værdistigning, indtil næste årsregnskab foreligger, beregningens resultat anføres som note til regnskabet i såvel absolutte tal som i procent af indskudskapitalen.

§ 29.

Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller en registreret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. Generalforsamlingen kan til enhver tid ansætte revisor.

OPLØSNING.

§ 30.

Opløsning ved likvidation forestås a to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 10. maj 2017

Bestyrelsen: